EMSGO 2.0.1 [free]

Description

Bộ ứng dụng quản lý dành cho khách hàng sử dụng dịch vụ EMS.
Với nhiều tiện ích mang lại cho người sử dụng dịch vụ:
- Quản lý đơn hàng
- Quản lý các trạng thái
- Hành trình rõ ràng và cập nhật thời gian thực
- Theo dõi doanh thu chi & chi phí
- Và rất nhiều tiện ích khác...


Management application suite for customer use EMS service.
With many utility gives users the service:
- Order Management
- Manage state
- Itinerary clear and real-time updates
- Track expenses & cost sales
- And many other gadgets ...

Commentaire de la rédactrice

les anciennes versions

Télécharger par QR Code
  • Nom du logiciel: EMSGO
  • Logiciel Catégorie: Professionnel
  • Code: com.emsportal
  • La dernière version: 2.0.1
  • Exigence: {S} ou supérieur
  • Taille du fichier : 4.62 MB
  • Mettre à jour temps: 2022-05-13