تحويل التاريخ 2.2 [free]

Description

تحويل التاريخ من هجري الى ميلادي والعكس من ميلادي الى هجري


Conversion history of AH and AD to AD contrary to the Hegira

Commentaire de la rédactrice

les anciennes versions

Télécharger par QR Code
  • Nom du logiciel: تحويل التاريخ
  • Logiciel Catégorie: Outils
  • Code: com.metraqapps.ta7wilaltati7
  • La dernière version: 2.2
  • Exigence: {S} ou supérieur
  • Taille du fichier : 3.45 MB
  • Mettre à jour temps: 2020-09-16