KvP Tidning 8.6.5 [free]

Description

Nu kan du läsa den digitala upplagan av Kvällspostens papperstidning när du vill, med vilken av dina Android-enheter du vill och oavsett var du råkar
befinna dig i världen. Dessutom kan du hålla dig uppdaterad med allt det senaste som hänt I världen via våra digitala nyhetsflöden.
I Kvällspostens app kan du svepa, läsa och uppleva vår nyhetsrapportering, fördjupande dokument, genomarbetade granskningar och engagerande krönikor av kända profiler sju
dagar i veckan, 365 dagar om året. Vårt berättande berör i alla kanaler och den digitala produkten du tittar på här är, förstås, inget undantag.
För att stärka läsarupplevelsen för dig som också vill hålla dig uppdaterad har vi tillfört ett nyhetsflöde från våra digitala kanaler. Du får de senaste nyheterna, de
mest lästa artiklarna på KvP.se och massa webb-tv från Kvällsposten TV. Dessutom får du tillgång till en mängd klassiska nummer från de omtalade historiska händelserna I
modern tid.
Utöver nyhetstidningen varje dag får du också en hel bilaga om sport nedladdad till din tablet eller smartphone. På fredagar laddar vi dessutom upp inför helgen med en
extra tidning om nöje. Vill du läsa ikapp tidningar du missat går det också utmärkt. Du kan själv välja mellan att köpa lösnummer eller teckna dig för en prenumeration. En
provtidning får du ladda ned gratis.
Appen är enkel att navigera och texter från tidningen är lätta att läsa antingen som PDF eller i vår digitala läsare. För dig som inte hinner läsa klart tidningen sparas
den i din telefon eller din tablet så att du enkelt att återuppta din upplevelse när du vill.
Notera att:
- Betalning kommer att debiteras ditt Google-konto vid köp.
- Prenumerationen förnyas automatiskt om automatisk förnyelse inte är avstängt minst 24 timmar före utgången av innevarande period.
- Nedladdningshastighet och prestanda påverkas av vilken enhet du använder
Har du synpunkter, behöver support eller vill lämna feedback? Mejla oss gärna på [email protected]
Support för Kvällsposten Tidning: http://tidningsapp.expressen.se/contentfront/widget-kvp/android/customer-service


Now you can read the digital edition of the Evening Post's paper newspaper when you want, with any of your Android devices you want and wherever you happen
to find yourself in the world. Moreover, you can keep yourself updated with all the latest news in the world via our digital news feeds.
The Evening Post's app lets you swipe, read, and experience our news reporting, in-depth document, elaborate audits and engaging chronicles of known profiles seven days a
week, 365 days a year. Our narrative touches on all channels and the digital product you are looking at here is, of course, no exception.
In order to enhance the reader experience for guests who want to stay up to date, we have added a news feed from our digital channels. Receive the latest news, the top
stories on KvP.se and pulp Web TV from the Evening Post TV. You also get access to a variety of classic numbers from the famous historical events in modern times.
In addition to the newspaper every day, you also get a whole supplement on sports downloaded to your tablet or smartphone. On Fridays we charge additionally up for the
weekend with an extra magazine about entertainment. Want to read up magazines you missed, it is also excellent. You can choose to buy single issues or sign up for a
subscription. A sample newspaper, you get a free download.
The app is simple to navigate and texts from the magazine is easy to read either as a PDF or in our digital reader. If you do not have time to finish reading the newspaper
is saved in your phone or your tablet so you can easily resume your experience whenever you want.
Note that:
- Payment will be charged to your Google account when purchasing.
- The subscription is renewed automatically if auto-renewal is turned off at least 24 hours before the end of the current period.
- Download speed and performance is affected by the device used
If you have comments, need support or want to leave feedback? Email us at [email protected]
Support for the Evening Post newspaper: http://tidningsapp.expressen.se/contentfront/widget-kvp/android/customer-service

Commentaire de la rédactrice

les anciennes versions

Télécharger par QR Code
  • Nom du logiciel: KvP Tidning
  • Logiciel Catégorie: Outils
  • Code: se.expressenkvp.areader
  • La dernière version: 8.6.5
  • Exigence: {S} ou supérieur
  • Taille du fichier : 10.86 MB
  • Mettre à jour temps: 2020-05-23